آذربایجان شرقی ویژه

آبشار آسیاب خرابه

مشخصات کلی نام آبشار آسیاب خرابه وجه تسمیه این آبشار به علت وجود ویرانه‌هاى یک آسیاب به آسیاب خرابه معروف است. ویژگی گیاهی درختان انجیر و گیاهان آبزی که ابشار از سطح آنها جاری است. سایر ویژگی ها سطح دیواره‌های آبشار از خزه‌ها و سایر گیاهان آبزی پوشیده شده است پیشنهادات بهترین زمان بازدید هر […]